Т.САЙХАН

АТГ-аас нийтийн албанд томилогдохоор нэр дэвшсэн 180 иргэний Ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийг шалган 116 мэдүүлгийг хянан шийдвэрлэжээ. Одоогоор ажиллагаанд 64 нэр дэвшигчийн урьдчилсан мэдүүлэг хянагдаж байгаа ажээ.

Мөн дээрх хугацаанд иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас ирүүлсэн нийтийн албан тушаалтны авлига, ашиг сонирхлын зөрчилтэй холбоотой 45 гомдол, мэдээллийг хүлээн авч шалгаснаас 12 гомдол, мэдээллийг хянан шийдвэрлэжээ.

Төлөвлөгөөт хяналт шалгалтын хүрээнд 15 албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг шалгаж, нэг мэдүүлгийг хянан шийдвэрлэсэн байна. Одоогоор 14 албан тушаалтны хөрөнгө, орлогын болон хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлгийг хянан шалгаж байга тухай Авлигатай тэмцэх газраас мэдээллээ.

Эх сурвалж:www.polit.mn